Privacy statement

Hematon respecteert de privacy van degenen die zich bij Hematon hebben aangemeld en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

}

Hematon is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link vanaf de Hematonwebsite bereikbaar zijn.

Verwerking van persoonsgegevens door Hematon

Als iemand zich aanmeldt bij Hematon wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de ledenadministratie. Daarnaast worden ze gebruikt om diensten te kunnen leveren en informatie te geven over bijeenkomsten en activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan het uitnodigen voor regionale of landelijke voorlichtingsbijeenkomsten en het toezenden van de nieuwsbrief of andere informatie.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. De gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij Hematon daartoe verplicht is door de wet of een rechterlijke uitspraak. Hematon heeft de uitvoering van haar ledenadministratie opgedragen aan de NFK en in een bewerkersovereenkomst vastgelegd.

Er is een mogelijkheid om de persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan het secretariaat van Hematon. De inzageprocedure is vastgelegd in een regeling die op te vragen is bij het secretariaat.

Hematon bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze in de administratie zijn opgenomen en worden gebruikt.

De persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van de aansluiting bij Hematon uit de administratie worden verwijderd.

Hematon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.