Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon
Ondersteuning bij leven met en na kanker | Patiëntenorganisatie Hematon

Privacyverklaring

Hematon hecht grote waarde aan jouw privacy. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hematon is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hematon verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat we vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we persoonsgegevens verwijderen als we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hematon verwerkt van haar relaties, leden, donateurs, deelnemers, vrijwilligers, abonnees, deelnemers aan webinars, landelijke of regionale voorlichtingsbijeenkomsten, bezoekers van de website of andere geïnteresseerden. Als je je bij ons aanmeldt als lid of voor een bijeenkomst of een donatie doet, dan ontvangen we persoonsgegevens van je. Je geeft daarmee toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor dat doel.  

Wij adviseren je om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Hematon, Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht, 030-7603460, kamer van koophandel: 56500076. Hematon is voor vragen hierover bereikbaar via secretariaat@hematon.nl.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, plaats en land 
  • E-mailadres 
  • Telefoonnummer 
  • Bankrekeningnummer (IBAN) 
  • Gegevens inzake je interessegebieden. 

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden  

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,  
  • je naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens over je interessegebieden worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes; 
  • je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld of van donaties af te wikkelen. 
  • je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie 

Om je te informeren over nieuwe activiteiten en bijeenkomsten en je te benaderen via je e-mailadres en om je te bereiken via social mediakanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.  

Nieuwsbrief 
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

Telefonisch contact 
Hematon gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de organisatie. 

Onderzoek 
Hematon kan jouw persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden. 

Gebruik van foto’s en video’s 

Hematon maakt regelmatig foto’s of video’s tijdens evenementen. Deze worden gebruikt voor voorlichtingsdoeleinden of om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten, met in acht name van het portretrecht. Deze worden gepubliceerd op onze websites en social mediakanalen. Voorafgaand aan elke activiteit geven we aan dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden. Je kan voorafgaand aan elke activiteit bij ons bekend maken dat je daar geen prijs op stelt. Hematon is echter niet verantwoordelijk voor bezoekers die foto’s of video’s maken en die publiceren. 

Mocht je toch een foto van jezelf tegenkomen die er per ongeluk op staat neem dan contact met ons op via secretariaat@hematon.nl, dan verwijderen wij de foto. 

Cookies 

Hematon respecteert jouw privacy en plaatst zo min mogelijk cookies. Ga hier naar de cookieverklaring

Contactformulier  

We willen benaderbaar zijn en laagdrempelig: daarom kun je vragen aan ons stellen op de daarvoor bestemde pagina’s op onze website. Dit zijn elektronische formulieren die we gebruiken om de juiste persoon contact met je te laten opnemen. Persoonsgegevens die via het contactformulier binnenkomen bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het beantwoorden van de vragen. Daarna worden deze geanonimiseerd. Je adresgegevens en de inhoudelijke vraag zijn nodig om te bepalen wie er het beste contact kan opnemen. 

We verzoeken je vriendelijk om zo min mogelijk persoonlijke gegevens in te vullen in het tekstveld. Hoewel de formulieren via een beveiligde verbinding worden verwerkt, raden we aan dit soort informatie alleen te delen met personen waarbij de doeleinden van vastlegging duidelijk zijn afgesproken. 

We streven ernaar om de vraag en jouw persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren zodra de vraag beantwoord is. We verwijderen periodiek alle gegevens die we niet meer nodig hebben.  

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 

Voor de uitvoering van werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Hematon. Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven.  

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Hematon verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.  

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig 

We verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van je lidmaatschap.  

We vernietigen of anonimiseren de persoonsgegevens van deelnemers, donateurs en belangstellenden zodra we deze niet meer nodig hebben.  

Sommige persoonsgegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. Indien nodig voor de afwikkeling van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure kan de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard. 

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens 

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Dit kan via secretariaat@hematon.nl. 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Hematon in algemene zin, zowel bij Hematon als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als je een verzoek doet beoordelen we allereerst of we jouw verzoek in behandeling kunnen nemen. We nemen het verzoek niet in behandeling als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. 

Wij zullen een verzoek moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek voldoen. 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen?  

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacyverklaring of over hoe Hematon omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: Stichting Hematon, t.a.v. secretariaat@hematon.nl, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht. 

Je kunt jouw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen naar secretariaat@hematon.nl of 030-7603460. 
We leggen jouw telefoonnummer, adres en/of emailadres vast om de gestelde vraag te kunnen beantwoorden of contact met je te (laten) opnemen. 

Wijzigingen Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om dit regelmatig te bekijken. Deze Privacyverklaring is versie 2.0 en vastgesteld op 14 februari 2024.